Algemene Voorwaarden

1. Eigenaar en contactpersoon m.b.t. deze website

De website 1616.be is eigendom van de heren Mathieu Magalhaes & Kevin Luppens, handelend onder de benamingen “1616.be” en/of “1616”
Mailadres van 1616: info@1616.be

2. Gelding en toepassing van onderhavige algemene voorwaarden

2.1. Onderhavige algemene voorwaarden strekken ertoe om de rechten en verplichtingen van de gebruikers m.b.t. de website 1616.be te regelen.

Zij regelen tevens de contractuele verhoudingen tussen 1616.be en de Vakman.

2.2. Door het gebruik van de website 1616.be stemmen de Gebruikers in met deze algemene voorwaarden.

De Gebruikers verbinden er zich toe om vóór het Gebruik van de website kennis te nemen van de algemene voorwaarden en worden er attent op gemaakt dat deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande verwittiging ten allen tijde gewijzigd kunnen worden.

2.3. Iedere Vakman wordt geacht om vóór het contracteren met 1616 kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van 1616 (cfr. De website van 1616) en deze te aanvaarden.

2.4. Eventuele bijzondere voorwaarden op de website hebben voorrang op onderhavige algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden in hoofde van de Gebruiker of de Vakman zijn niet van toepassing.

3. Opzet van de website 1616

De website 1616 strekt ertoe om de Vakmannen die aangesloten zijn bij 1616, de mogelijkheid te bieden om publiciteit te voeren via 1616.be. Daarnaast wil de website 1616 aan elke Gebruiker van deze website toelaten om kennis te nemen van deze publiciteit (promo’s en infopagina), een vrijblijvende offerte op te vragen bij verscheidene Vakmannen en in contact te treden met kandidaat-Vakmannen via een intern mailsysteem van 1616.

4. Aansprakelijkheid van 1616 en beperkingen m.b.t. deze aansprakelijkheid

4.1. 1616 staat ten eerste in voor de aanbieding van een website ten voordele van de aangesloten Vakmannen, doch kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele stoornissen buiten haar wil om in de terbeschikkingstelling van de website.

1616 is niet aansprakelijk voor een tijdelijke stoornis m.b.t. de website door onderhoud van de server, updates, pannes van communicatienetwerken of andere oorzaken. 1616 is niet aansprakelijk voor enige virussen, hacking en andere vormen van computercriminaliteit op of via 1616.be. De Gebruiker is zelf verplicht om een anti-virus programma en fire-wall te gebruiken en de gevolgen van eventuele computercriminaliteit te dragen.

4.2. 1616 staat ten tweede in voor de aanbieding van een loginsysteem voor Gebruikers, en de doorzending van het bericht van de Gebruikers aan de gevraagde Vakmannen en van de berichten van de Vakmannen aan de Gebruikers.

4.3. 1616 treedt niet op als juridische tussenpersoon bij de contacten tussen de Vakmannen en de Gebruikers en kan dus geenszins aansprakelijk gesteld worden voor precontractuele of contractuele geschillen tussen Vakmannen en Gebruikers.

1616 treedt evenmin op als sterkmaker of borg van enige Vakman of Gebruiker. Vakmannen en Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor de precontractuele handelingen en contracten die zij met elkaar afsluiten. 1616 garandeert geen enkele kwaliteit m.b.t. de aangesloten Vakmannen. 1616 garandeert evenmin dat de aangesloten Vakmannen over de vereiste erkenningen en/of vergunningen beschikken. 1616 verschaft geen enkele garantie m.b.t. solvabiliteit of andere eigenschappen of kenmerken van de Gebruikers.

4.4. 1616 verbindt zich er louter toe om beweerde foutieve, onrechtmatige of schadelijke informatie op eerste verzoek van een klager van de website te verwijderen of een Vakman integraal van de website te verwijderen voor zover 1616 daartoe wettelijk verplicht is (notice and take down-procedure).

Noch de Vakman noch de gebruiker kunnen hiervoor verhaal instellen tegen 1616. Voor het overige draagt 1616 geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud van 1616.be. 1616 is dus noch gehouden om een algemeen toezicht uit te voeren op de inhoud van de website 1616, noch om actief en systematisch te zoeken naar aanwijzingen van illegale activiteiten die zich zouden voordoen op de website 1616, noch om filtervoorzieningen te installeren, noch om de toegang tot sites te stoppen die inbreuk plegen op de openbare orde.

4.5. De aansprakelijkheid van 1616 is in elk geval hoe dan ook beperkt tot het aan de Vakman gefactureerde bedrag op jaarbasis. Voor alle schade die dit bedrag overstijgt, wordt de aansprakelijkheid van 1616 dus beperkt tot het gefactureerde bedrag op jaarbasis.

5. Privacy en openbaarheid van de meegedeelde gegevens

5.1. 1616 verbindt er zich toe om de wettelijke bepalingen aangaande privacy (cfr. de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) in acht te nemen.

5.2. Persoonsgegevens die door de Gebruikers meegedeeld worden via de login, zullen uitsluitend aan de gevraagde doelgroep of gevraagde Vakmannen overgemaakt worden, behoudens de voornaam van de Gebruikers en hun woonplaats, die openbaar gemaakt zullen worden op de website. Daarnaast kunnen de Persoonsgegevens door 1616 aangewend worden in het kader van de beveiliging van 1616. 1616 zal deze gegevens niet openbaar meedelen en zal ze evenmin aanwenden voor andere doeleinden.

5.3. Persoonsgegevens van de Vakman worden uitsluitend aangewend in het kader van het beheer en de beveiliging van de website, en het beheer van de klanten-Vakmannen.

5.4. De Gebruiker of Vakman kan op elk moment eisen dat zijn persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt mogen worden, door verzending van een e-mailbericht aan 1616.

5.5. In geval van vragen in verband met de Privacy Policy van 1616 contacteert de Gebruiker of Vakman 1616 op de zetel van 1616 of via e-mail. De klantenservice van 1616 helpt de Gebruiker of Vakman verder als deze informatie nodig heeft over diens persoonsgegevens of als de Gebruiker of Vakman deze wenst te wijzigen. De Gebruiker of Vakman heeft het recht op correctie van diens persoonsgegevens.

5.6. Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, de webbrowser of de Vakman in het verleden heeft gedaan. Cookies stellen 1616 in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. De Gebruiker en de Vakman kunnen hun browser zo instellen dat zij tijdens het bezoeken van de website c.q. tijdens het winkelen geen cookies meer ontvangen.

6. Intellectuele eigendom

6.1. De merkenrechten en het recht op de handelsnaam m.b.t. 1616 komen voor wat de Benelux betreft, uitsluitend toe aan 1616.

6.2. De auteursrechten, rechten m.b.t. databanken en software m.b.t. de website 1616 zijn eigendom van 1616. Elke vorm van reproductie in de meest ruime zin van het woord of openbare mededeling van een deel of van het geheel zijn niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van 1616 of behoudens de uitzondering voorzien bij wet.

7. Gebruik van de website door de Gebruikers en Vakmannen en Login van Gebruikers

7.1. De website 1616 is voorbehouden voor meerderjarige en wilsbekwame Gebruikers en Vakmannen. 1616 is niet aansprakelijk voor eventueel bedrog bij het meedelen van de leeftijd of handelingsbekwaamheid door de Gebruiker en Vakman.

7.2. 1616 behoudt zich het recht voor om aan Gebruikers of Vakman toegang te weigeren tot de website of de login in geval van vastgestelde of beweerde misbruiken, en dit zonder recht op verhaal van de Vakman of Gebruiker tegen 1616.

7.3. 1616 behoudt zich het recht voor om informatie van de website te verwijderen in geval deze een inbreuk vormt op wettelijke bepalingen of de openbare orde en goede zeden schendt.

7.4. Elke Vakman aanvaardt dat de persoonsgegevens die hem overgemaakt worden m.b.t. de Gebruiker, uitsluitend te gebruiken zijn met het oog op het inwinnen van informatie en het aanvragen van een offerte bij de betreffende Vakman. Het is de Vakman verboden om deze persoonsgegevens te bewaren of voor andere doeleinden te gebruiken zonder toestemming van de Gebruiker. Elke Vakman verbindt zich ertoe om de meegedeelde persoonsgegevens vertrouwelijk te houden behoudens andersluidend akkoord met de Gebruiker. De Vakman verbindt zich ertoe zijn account bij 1616 voldoende te beveiligen en zijn account- en paswoordgegevens niet mee te delen aan derden.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1. De login van een Gebruiker geschiedt kosteloos.

8.2. De aansluiting van een Vakman wordt gefactureerd aan het tarief dat met 1616 overeengekomen wordt.

De facturen gericht aan de Vakman dienen uiterlijk binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. De aansluiting met 1616 wordt actief binnen de 48 uur na ontvangst van de betaling. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, is 1616 gerechtigd om tot gerechtelijke invordering van haar factuur over te gaan. Op het openstaande factuurbedrag zijn dan van rechtswege conventionele intresten ten bedrage van 12% per jaar verschuldigd, alsook een schadebeding ten bedrage van 15%. In geval van gebrek aan betaling op de vervaldag, behoudt 1616 zich echter evenzeer het recht voor om de overeenkomst tussen 1616 en Vakman te beschouwen als ontbonden ten laste van de Vakman. 1616 behoudt zich het recht voor om een verbrekingsvergoeding in te vorderen lastens de Vakman, die forfaitair begroot zal worden op 30 % van het openstaande factuurbedrag, onverminderd het recht van 1616 om een hogere schadevergoeding te eisen.

8.3. Ingeval de Vakman beslist om zijn aansluiting vroegtijdig te beëindigen, of ingeval de aansluiting van de Vakman vroegtijdig beëindigd wordt in geval van misbruiken of als gevolg van de notice and take down procedure, blijft het gefactureerde en betaalde bedrag onverkort verschuldigd. De Vakman zal in geen enkel geval recht hebben op terugvordering van een deel van het gefactureerde en betaalde bedrag.

9. Stilzwijgende verlenging van Opdrachten van Vakmannen

Elke overeenkomst die door een Vakman met 1616 wordt gesloten, wordt telkenmale bij het verstrijken van de duur stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur, behoudens opzegging door de Vakman bij aangetekend schrijven of per ail uiterlijk één maand vóór het verstrijken van de duur.

10. Nietigheidsbeding

10.1. De eventuele nietigheid van een deel van onderhavige algemene voorwaarden brengt op generlei wijze de nietigheid van het geheel van onderhavige algemene voorwaarden met zich mee.

10.2. Partijen verbinden er zich toe om een nietige bepaling desgevallend te vervangen door een geldige bepaling, die zo nauw mogelijk bij de bedoeling der partijen aansluit.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Geschillen aangaande de totstandkoming, de interpretatie of de tenuitvoerlegging van deze algemene voorwaarden of het gebruik van de website worden uitsluitend beoordeeld naar Belgisch recht. Uitsluitend het Belgische Vredegerecht van het kanton te Halle en de Belgische Nederlandstalige rechtbanken en hoven te Brussel zijn bevoegd. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.